Pentax km Operating Guide (et)

Download
162
Pildistusseadistused
6
6
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera ekraanile naaseb 
[White Balance] menüü.
Kui peenhäälestus on vajalik, lähtuge 
värvustasakaalu peenhäälestamisel 
“Värvustasakaalu peenhäälestus” 
toodud juhistest.
7
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on valitud värvustasakaaluga pildistamiseks valmis.
Värvustasakaalu seadistusele on võimalik teha peenhäälestust.
1
Seadistage [8. Adjust White Balance] 
väärtuseks [
Custom Setting 2] 
menüüs [On] (sees).
2
Teostage soovitud seadistused vastavalt punktidele 1 kuni 3 lk.159.
• Kui vajutate värvustasakaalu seadistamiseks päästikut, siis pildi salvestamist ei toimu.
• [NG] ilmub ekraanile ebaõnnestunud mõõtmise puhul. Kui teade on ekraanil, 
vajutage värvustasakaalu menüüsse naasmiseks 
4 nuppu.
• Kui pilt on ekstreemses üle- või alasäris, ei pruugi värvustasakaalu seadistus 
õnnestuda. Sellisel juhul reguleerige säritust ning seadistage värvustasakaal uuesti.
Värvustasakaalu peenhäälestus
SHUTTER
White Balance
White Balance
Manual 
Manual 
Adjust
Adjust
Check
Check
OK
OK
OK
8. Adjust White Balance
Adjustment is enabled in
the white balance settings
Off
On
e_kb464_84percent.book  Page 162  Monday, October 6, 2008  11:03 AM