Pentax km Operating Guide (et)

Download
168
Taasesituse funktsioonid
7
Võimaldab määrata ala/ülesäris alade kuvamise ning piltide suurendamise algse 
astme taasesitusrežiimis.
1
Valige [Playback 2] menüüst 
[Playback dsp. methd.].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige [Bright/Dark area] 
seadistuseks (
45) noolenuppude 
abil 
O (sees) või P (väljas).
4
Valige (3) noolenupu abil [Quick Zoom].
5
Vajutage (5) noolenuppu 
ning valige (
23) nuppude 
abil soovitud suurendus.
Valida saab [Off], [×2], [×4], [×8] või [×16].
6
Vajutage 
4 nuppu.
7
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
Taasesituse kuva määramine
1
2
MENU
Exit
Index
RAW Development
Playback dsp. methd.
Multi-img dsp. stngs.
Delete All
9 imgs.
MENU
Playback dsp. methd.
Bright/Dark area
Quick Zoom
Off
MENU
Playback dsp. methd.
Bright/Dark area
Quick Zoom
Off
Cancel
OK
OK
x2
x4
x8
x16
e_kb464_84percent.book  Page 168  Monday, October 6, 2008  11:03 AM