Pentax km Operating Guide (et)

Download
177
Taasesituse funktsioonid
7
Slaidiesitlus
Funktsioon võimaldab järjest taasesitada kõik SD mälukaardil olevad pildifailid. 
Funktsioon võimaldab seadistada slaidiesitlust. 
1
Valige [Playback 1] 
menüüst [Slideshow].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil muudetav funktsioon.
Muuta saab järgmisi parameetreid.
Slaidiesitluse seadistamine
Üksus
Funktsioon
Seadistus
Interval
Valige pildi kuvamise intervall.
3/5/10/30 sekundit
(Vaikimisi seadistus: 3 sec.)
Screen 
effect
Valige järgmise pildi kuvamise 
üleminekuefekt.
Off/Fade/Wipe/Zoom
(Vaikimisi seadistus: Off)
Repeat 
Playback
Määrab slaidiesitluse korduse pärast 
viimase pildi kuvamist.
P (väljas)/ O (sees)
(Vaikimisi seadistus: 
P (väljas))
1
2
MENU
Exit
Image Comparison
Slideshow
Digital Filter
Resize
Cropping
Protect
DPOF
MENU
Slideshow starts
Slideshow starts
  
Interval
Start
Screen effect
3sec
Off
Repeat Playback
Start
Start
OK
e_kb464_84percent.book  Page 177  Monday, October 6, 2008  11:03 AM