Pentax km Operating Guide (et)

Download
184
Taasesituse funktsioonid
7
Piltide kustutuskaitse (Protect)
Mällu salvestatud pilte saab eksliku kustutamise eest kaitsta.
1
Valige [Playback 1] 
menüüst [Protect].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Single Image] ning 
vajutage
4 nuppu.
4
Valige (45) noolenuppude abil pilt, 
millele soovite kaitset kohandada.
SD mälukaardi formaatimisel kustuvad mälust ka kustutuskaitsega pildid.
Piltide kustutuskaitse
1
2
MENU
Exit
Image Comparison
Slideshow
Digital Filter
Resize
Cropping
Protect
DPOF
MENU
Single Image
All Images
OK
OK
OK
MENU
Protect
Unprotect
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 184  Monday, October 6, 2008  11:03 AM