Pentax km Operating Guide (et)

Download
1
Toote väljatöötamisel on üheks eesmärgiks seatud ka toote ohutus. Palun pöörake 
kaamera kasutamisel erilist tähelepanu järgnevate sümbolitega märgistatud infole.
 Hoiatus
• Kaamerat ei tohi demonteerida ega modifitseerida. Kaameras olevate kõrgepingestatud 
vooluringide tõttu esineb elektrilöögi oht.
• Kui kaamera korpus on kukkumise või mehaanilise vigastuse tõttu purunenud, 
ei tohi kaamera sisu elektrilöögiohu tõttu puudutada.
• Et vältida võimalikku allaneelamist väikelaste poolt, hoidke SD mälukaardid lastele 
kättesaamatus kohas. Vajadusel pöörduge koheselt arsti poole.
• Kaamera rihma ümber kaela mässimine on ohtlik. Palun jälgige, et väikelapsed ei sätiks 
kaamerarihma endale ümber kaela.
• Päikese vaatamine läbi teleobjektiivi võib püsivalt kahjustada nägemist. Olge ettevaatlik.
• Akud tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas. Aku võib suhu panduna põhjustada 
elektrilöögi.
• Kaameraga võib kasutada ainult selle jaoks välja töötatud vooluadapterit. Mõne teist tüüpi 
adapteri või valel toitepingel kasutamine võib rikkuda adapterit, kaamerat, põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi.
• Kui kaamera toimib kasutamise käigus ebatavaliselt (eritab imelikku lõhna või suitsu), 
lõpetage kasutamine koheselt, eemaldage akud või vooluadapter ning võtke ühendust 
lähima PENTAX hoolduskeskusega. Toote edasine kasutamine võib põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi.
• Äikese ajal tuleb vooluadapter vooluvõrgust eemaldada. Edasine kasutamine võib 
rikkuda seadmeid, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
KAAMERA OHUTUKS KASUTAMISEKS
Hoiatus
Käesolev sümbol tähistab hoiatusi, mille eiramine võib kaasa 
tuua tõsiseid vigastusi.
Ettevaatust
Käesolev sümbol tähistab hoiatusi, mille eiramine võib kaasa 
materiaalset kahju või kergeid vigastusi.
KAAMERA KOHTA
e_kb464_84percent.book  Page 1  Monday, October 6, 2008  11:03 AM