Pentax km Operating Guide (et)

Download
204
Trükkimine kaamera abil
9
1
Valige [R Set-up 2] menüüst [USB Connection].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub hüpikmenüü.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [PictBridge].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Seadistus on muudetud.
5
Vajutage 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
USB režiim
1
2
3
LCD Color Tuning
Brightness Level
Video Output
USB Connection
Auto Power Off
Select battery
±0
NTSC
Reset
MENU
Cancel
OK
OK
OK
AUTO
PC
PictBridge
e_kb464_84percent.book  Page 204  Monday, October 6, 2008  11:03 AM