Pentax km Operating Guide (et)

Download
10
Kaamera seadistused
Peatükk kirjeldab kaamera seadistuste muutmist.
Kuidas kasutada seadistusmenüüd .........................212
SD mälukaardi formaatimine ....................................214
Helisignaali, kuupäeva/kellaaja ja töökeele 
seadistmaine ..............................................................215
Monitori ja menüü kuva seadistamine .....................220
Pildikataloogidele nimede omistamine ....................224
Videosignaali süsteemi muutmine 
ja energiaseadistused ...............................................225
Vigaste pikslite kaardistamine ..................................228
Kaamera pildistusseadistuste salvestamine mällu  ....229
e_kb464_84percent.book  Page 211  Monday, October 6, 2008  11:03 AM