Pentax km Operating Guide (et)

Download
212
Kaamera seadistused
10
Kuidas kasutada seadistusmenüüd
Kaamera enda seadistuste muutmine toimub [R Set-up] menüüs.
[R Set-up 1-3] menüüs saab teostada järgmisi seadistusi.
Vajutage 
3 nuppu ning valige (45) noolenuppude abil [R Set-up 1-3] menüü.
Menüüde kasutamise kohta info saamiseks lugege “Menüüde kaustamine” (lk.32).
Seadistusmenüü üksused
Menüü
Üksus
Funktsioon
Lk
R1
Language/
Kaamera töökeele valimine.
lk.219
Date Adjust
Seadistab kuupäeva ja kellaaja.
lk.216
World Time
Määrab kohaliku aja ja kuupäeva kuvamise 
reisimisel teise ajavööndisse.
lk.216
Text Size
Määrab menüüs kasutatava teksti suuruse.
lk.220
Guide display
Indikaatorite kuvamine monitoril.
lk.220
Folder Name
Määrab kataloogidele nimede omistamise 
meetodi.
lk.224
Beep
Lülitab kaamera helisignaali sisse/välja.
lk.215
R2
Brightness Level
Muudab monitori eredust.
lk.221
LCD Color Tuning
Monitori värvide reguleerimine.
lk.222
Video Output
Määrab AV videosignaali süsteemi.
lk.225
USB Connection
USB ühenduse režiimi määramine 
(arvuti või printer).
lk.204
Auto Power Off
Kaamera automaatne väljalülitus.
lk.225
Select battery
Valib kaamerasse paigaldatud elementide tüübi. 
lk.226
Reset
Taastab kõik algsed seadistused.
lk.232
e_kb464_84percent.book  Page 212  Monday, October 6, 2008  11:03 AM