Pentax km Operating Guide (et)

Download
214
Kaamera seadistused
10
SD mälukaardi formaatimine
Kasutamata või mõnes teises kaameras kasutatud SD mälukaart tuleb kaameras 
enne kasutamist üle formaatida.
Formaatimise käigus kustuvad SD mälukaardilt kõik andmed.
1
Valige [R Set-up 3] menüüst [Format].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Format] menüü.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil [Format].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Formaatimine algab.
Kui formaatimine on lõppenud, 
ilmub ekraanile menüü avamisele 
eelnenud vaade.
• Ärge eemaldage kaamerast SD mälukaarti formaatimise ajal, kuna see võib 
kaardi rikkuda või kõlbmatuks muuta.
• Formaatimise käigus kustuvad ka kustutuskaitsega andmed. Olge ettevaatlik.
Format
Cancel
Format
All data deleted
 
OK
OK
OK
Formatting
Formatting
e_kb464_84percent.book  Page 214  Monday, October 6, 2008  11:03 AM