Pentax km Operating Guide (et)

Download
216
Kaamera seadistused
10
Funktsioon võimaldab seadistada õige kuupäeva ja kellaaja. Samuti on võimalik 
muuta kuupäeva esitlusviisi. Valige [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] või [yy/mm/dd]. 
Valige kellaaja esitlusviisiks [12h] (12-tunnine) või [24h] (24-tunnine).
Seadistage [Date Adjust] alt [R Set-up 1] menüüs. (lk.212)
1 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine (lk.54)
“Algseaded” (lk.50) alt seadistatud kuupäev ja kellaaeg on kasutusel koduse ajana.
[World Time] seadistus võimaldab kuvada monitoril kohalikku aega mõnes välisriigis. 
Selliselt on ka pildistamise kellaajad õiged.
1
Valige [R Set-up 1] menüüst [World Time].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [World Time] menüü.
3
Valige (45) noolenuppude abil 
X (Destination) või W (Hometown).
See seadistus muudab juhiste ekraanil 
kuvatavat kuupäeva ja kellaaega.
Kellaaja, kuupäeva ja esitlusviisi muutmine
Maailma aja seadistamine
MENU
Cancel
Date Adjust
Date Style
01
/
01
2008
/
00 : 00
Date
Settings are completed
Time
OK
OK
OK
mm/dd/yy 24h
MENU
Setting the Time
World Time
15 : 00
10 : 00
Destination
Hometown
New York
London
X
W
X
X
e_kb464_84percent.book  Page 216  Monday, October 6, 2008  11:03 AM