Pentax km Operating Guide (et)

Download
217
Kaamera seadistused
10
4
Vajutage (3) noolenuppu.
Valikuraam liigub X (sihtkoht) peale.
5
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub reisi sihtkoha seadistamise menüü.
6
Valige (45) noolenuppude 
abil sihtkoha linn (Destination).
Määrake valikuketta abil regioon.
Ekraanile ilmub ajanäit ning ajaerinevus 
valitud linnas.
7
Valige (3) noolenupu abil [DST].
8
Valige (45) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
Kui sihtkohas on kasutusel suveajale üleminek (DST), siis valige O (sees).
9
Vajutage 
4 nuppu.
Sihtkoha seadistus on salvestatud.
10
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
• Sihtkoha linnade tabeli leiate “Maailma aja linnade loend” (lk.218).
• Kodulinna ja suveajale (DST) ülemineku seadistamiseks valige punktis 4 W (Hometown).
• Kui maailma aeg X (Destination) on sisselülitatud, ilmub juhiste kuvale X. (lk.22)
• Maailma aja (World Time) aktiveerimisel muutub vastavalt ka videosüsteemi seadistus 
(Video Out) (lk.225) lähtuvalt sealse piirkonna TV-süsteemist.
MENU
15:00
+06:00
Destination
London
London
DST
X
Cancel
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 217  Monday, October 6, 2008  11:03 AM