Pentax km Operating Guide (et)

Download
Enne kaamera kasutamist
1
21
Käesolevas juhendis on noolenupud 
tähistatud järgmiselt.
1
Päästik
Pildistusrežiimi lülitumiseks 
vajutage poolenisti alla.
2
Pealüliti
Võimaldab kaamera sisse/välja 
lülitada. (lk.49)
3
g (Help) nupp
Kuvab monitorile režiimi 
või funktsiooni selgituse. (lk.34)
4
Valikuketas
Võimaldab ekraanil olevat pilti 
suurendada (lk.167) või kuvada 
mälukaardi sisu indekspildina 
(lk.169).
5
Q nupp
Vajutage pildistusrežiimi 
lülitumiseks.
6
M nupp
Selle abil saab monitoril kuvada 
pildistusinfot. (lk.24)
7
3 nupp
Vajutage [Q Playback 1] menüü 
kuvamiseks (lk.166). Järgmiseks 
valige (5) noolenupu abil mõni 
teine menüü. 
8
4 nupp
Salvestab menüüs või ekraanil 
tehtud valiku.
9
Noolenupud (2345)
Kursori liigutamine, seadistuste 
muutmine menüüdes ja taasesituse 
vaates.
0
i nupp
Võimaldab pildi kustutada. (lk.73)
Nuppude tähistamine
e_kb464_84percent.book  Page 21  Monday, October 6, 2008  11:03 AM