Pentax km Operating Guide (et)

Download
223
Kaamera seadistused
10
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Instant Review] menüü.
3
Vajutage (5) noolenuppu ning 
valige (
23) noolenuppude 
abil kuvaviivitus ning vajutage 
nuppu.
4
Valige (23) noolenuppude abil [Histogram].
5
Valige (45) noolenuppude abil (Sees) või (Väljas).
6
Valige (23) noolenuppude abil [Bright/Dark area].
7
Valige (45) noolenuppude abil (Sees) või (Väljas).
8
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
MENU
Instant Review
Display Time
Histogram
1sec
Bright/Dark area
Instant Review
Display Time
Histogram
Bright/Dark area
MENU
Cancel
OK
OK
OK
1sec
3sec
5sec
Off
e_kb464_84percent.book  Page 223  Monday, October 6, 2008  11:03 AM