Pentax km Operating Guide (et)

Download
229
Kaamera seadistused
10
Kaamera pildistusseadistuste 
salvestamine mällu
Funktsioon võimaldab valida kaamera väljalülitamisel salvestatavad seadistused.
Salvestada saab: välgurežiim, võtterežiim, värvustasakaal, tundlikkus, 
särikompensatsioon, välgu särikompensatsioon, taasesituse kuva ja faili number. 
Vaikimisi seadistus on kõigi puhul O (Sees).
1
Valige [Rec. Mode 3] menüüst [Memory].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Memory] menüü.
3
Valige (23) noolenuppude 
abil mõni üksus.
4
Valige (45) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
5
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
Kui soovite, et kaamera jätkaks failinumbrite järjestikust omistamist ka uue kataloogi 
loomisel, seadistage [File No.] väärtuseks O (sees). Lugege “Failinumbrite seadistus” 
(lk.224).
M e m o r y
D r i v e   M o d e
W h i t e   B a l a n c e
S e n s i t i v i t y
E V   C o m p e n s a t i o n
F l a s h   E x p .   C o m p .
P l a y b a c k   D i s p l a y
F l a s h   M o d e
MENU
e_kb464_84percent.book  Page 229  Monday, October 6, 2008  11:03 AM