Pentax km Operating Guide (et)

Download
243
Lisad
12
CCD sensori puhastamine
CCD sensoril olev mustus jäädvustub pildil olevale heledale ühtlasele taustale 
tumedate varjudena ning tähistab CCD sensori puhastamise vajadust.
Tolmueemaldusfunktsioon raputab CCD sensorile sadestunud tolmu maha.
1
Valige [R Set-up 3] menüüst [Dust Removal].
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Dust Removal] menüü.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Tolmueemaldusfunktsioon käivitub 
ning raputab CCD sensorit.
Kui soovite, et tolmueemaldus käivituks 
igal kaamera sisselülitamisel, siis valige [Start-
up action] ning määrake (45) noolenuppude 
abil O (sees).
Kui tolmueemaldus on lõppenud, naaseb 
kaamera [R Set-up 3] menüüsse.
CCD sensori tolmueemaldus
Dust Removal
Start-up action
Dust Removal
MENU
Start
OK
e_kb464_84percent.book  Page 243  Monday, October 6, 2008  11:03 AM