Pentax km Operating Guide (et)

Download
273
12
Lisad
Info elektroonikaromude ja kasutatud akude kogumise kohta
1. Euroopa Liit
Taoline tähistus toodetel, pakendil ja dokumentidel tähendab, 
et elektroonikaromud ning kasutatud akud ja patareid ei kuulu 
olmeprügi hulka. 
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud tuleb eraldi kokku 
koguda vastavalt kehtivale seadusandlusele, mis nõuab taoliste jäätmete 
õiget käitlemist ning taaskasutust.
Pärast seaduse rakendamist võivad EL liikmesriikide kodanikud tuua 
oma elektri- ja elektroonikaseadmete romud tasuta vastavatesse 
kogumispunktidesse*. 
Osades riikides võib kauba müüja võtta kasutatud toote tasuta vastu 
juhul kui ostate samasuguse uue toote.
*Detailsema info saamiseks pöörduge kohalike võimude poole.
Sellest tootest õigesti vabanedes aitate tagada sedalaadi prügi õige 
käitluse ja taaskasutuse ning hoiate seega ära jäätmete ebaõigest 
käitlusest tuleneda võivad negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste 
tervisele.
2. Väljaspool Euroopa Liitu
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite taolistest 
toodetest vabaneda, võtke ühendust kohalike võimude või edasimüüjaga 
ning pärige korrektse äraviskamise kohta.
Šveits: kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud saab 
tagastada müüjale tasuta isegi juhul, kui te uut ei osta. Täiendavate 
jäätmekogumispunktide andmed on ära toodud järgmistel 
kodulehekülgedel: www.swico.ch või www.sens.ch.
Märkus patarei sümboli kohta:
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise ühendi tähisega. 
Taolisel juhul peate järgima direktiividest tulenevaid nõudeid. 
e_kb464_84percent.book  Page 273  Monday, October 6, 2008  11:03 AM