Pentax km Operating Guide (et)

Download
41
Alustamine
2
4
Tõmmake toitepistiku kaabel 
välja nagu joonisel näidatud.
5
Sulgege akupesa kate.
Vaadake punkti 3 lk.38.
6
Ühendage vooluadapteri väljundjuhe toitepistikuga.
7
Ühendage voolujuhe vooluadapteriga.
8
Ühendage voolujuhe seinakontaktiga.
• Lülitage kaamera enne vooluadapteri ühendamist või eemaldamist välja.
• Veenduge, et kõik ühendused kaamera, vooluadapteri ja seinakontakti vahel oleksid 
kindlad. Kui toitevool andmete salvestamise või lugemise ajal katkeb, võivad andmed 
SD mälukaardilt kaduda.
• Kui te vooluadapterit ei kasuta, sulgege toitekaabli kate.
Enne vooluadapteri kasutamist lugege K-AC84 kasutusjuhendit.
6
7
8
6
8
7
e_kb464_84percent.book  Page 41  Monday, October 6, 2008  11:03 AM