Pentax km Operating Guide (et)

Download
55
Alustamine
2
6
Vajutage (3) noolenuppu.
Kursor liigub [Date] valikule.
7
Vajutage (5) noolenuppu.
Kursor liigub kuu valikule.
8
Määrake (23) noolenuppude 
abil õige kuu.
Sarnaselt valige ka õige päev ning aasta.
Järgmiseks seadistage kellaaeg.
Kui valisite punktis 4 [12h], siis ’am’ ja ’pm’ 
vahetumine toimub automaatselt.
9
Valige (3) noolenupu abil 
[Settings are completed].
10
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning on pildistamiseks valmis.
Kui seadistasite kuupäeva ja kellaaega menüü abil, naaseb ekraanile 
[R Set-up 1] menüü. Sellisel juhul vajutage 
3 nuppu.
3 nupu vajutamine kuupäeva seadistamise käigus tühistab muutused ning 
lülitab kaamera pildistusrežiimi. Kui kaamera sisselülitamisel on kuupäev ja kellaaeg 
seadistamata, ilmub ekraanile [Date Adjust] menüü. Kuupäeva saab muuta ka hiljem 
menüüde abil. (lk.216)
• Kui vajutate seadistamise lõpus punktis 10 
4 nuppu, seab kaamera kella sekundite 
seisuks 00. Täpse ajanäidu tagamiseks vajutage 
4 nuppu sel hetkel, kui ajasignaal 
(televiisoris, raadios) jõuab 00 seisu.
• Töökeelt, kuupäeva ja kellaaega saab muuta menüü abil. (lk.216, lk.219)
MENU
Cancel
Date Adjust
mm/dd/yy 24h
Date Style
00 : 00
Date
Settings are completed
Time
OK
OK
OK
01
/
01
2008
/
MENU
Cancel
Date Adjust
mm/dd/yy 24h
01
/
01
2008
/
00 : 00
Date Style
Date
Settings are completed
Time
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 55  Monday, October 6, 2008  11:03 AM