Pentax km Operating Guide (et)

Download
66
Üldine käsitsemine
3
1
Vajutage pildistusrežiimis 
(
3) noolenuppu.
Ekraanile ilmub [Flash Mode] menüü.
2
Valige (45) noolenuppude 
abil välgurežiim.
Välgu särikompensatsiooni seadmiseks 
pöörake valikuketast. (lk.70)
Režiimiketta e, K, b, c ja a asendis 
on valikud 
g ja i hallid ning neid 
ei saa valida.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb ooterežiimi ning 
on pildistamiseks valmis.
0 . 0
0 . 0
0 . 0
Flash Mode
Flash Mode
Auto discharge
Auto discharge
Flash Mode
Auto discharge
O K
O K
O K
OK
e_kb464_84percent.book  Page 66  Monday, October 6, 2008  11:03 AM