Pentax km Operating Guide (et)

Download
72
Üldine käsitsemine
3
Piltide taasesitus
Tehtud pilte on võimalik kaamera abil taasesitada.
1
Vajutage pärast pildistamist 
nuppu.
Viimatitehtud pilt ilmub ekraanile.
Pildiandmete kuvamiseks vajutage 
taasesituse ajal M nuppu.
Kuva kohta detailsema info saamiseks 
lugege lk.24 - lk.26.
2
Vajutage (45) noolenuppu.
4: Ekraanile ilmub eelmine pilt.
5: Ekraanile ilmub järgmine pilt.
Piltide taasesitus
Arvuti abil taasesituseks kasutage kaasasolevat “PENTAX PHOTO Browser 3” tarkvara. 
Detailsema info saamiseks lugege PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO 
Laboratory 3 kasutusjuhendit.
Taasesitusfunktsioonide kohta detailsema info saamiseks lugege 
(“Taasesitusfunktsioonid” (lk.166)).
e_kb464_84percent.book  Page 72  Monday, October 6, 2008  11:03 AM