Pentax K 200 D Operating Guide (pl)

Download
Dziêkujemy za nabycie aparatu cyfrowego PENTAX x. Prosimy o zapoznanie 
siê z treœci¹ niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji aparatu. 
Prosimy równie¿ o zachowanie tej instrukcji, poniewa¿ stanowi ona przydatne 
narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci aparatu.
Dodatkowe obiektywy
Wraz z aparatem mo¿na u¿ywaæ obiektywów DA, D FA, FA i FA J lub obiektywów z pozycj¹ 
przys³ony s (Auto).
Informacje na temat u¿ycia innych obiektywów lub akcesoriów znajduj¹ siê na str.45 i str.230.
Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy aparatu x do celów innych ni¿ osobiste nie mog¹ byæ 
wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. 
Proszê zwracaæ wielk¹ uwagê na odnoœne przepisy, poniewa¿ w niektórych przypadkach 
wprowadzone s¹ ograniczenia równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach osobistych 
podczas demonstracji lub wystêpów b¹dŸ zdjêæ wystawianych przedmiotów. Zdjêcia wykonane 
z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ wykorzystywane niezgodnie 
z zakresem okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.
Znaki handlowe
PENTAX i smc PENTAX s¹ znakami handlowymi firmy PENTAX Corporation.
 Logo SD i SDHC s¹ znakami handlowymi.
Ten produkt zawiera technologiê DNG, która jest licencjonowana przez firmê Adobe Systems 
Incorporated.
Logo DNG jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Adobe 
Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami 
handlowymi w³aœciwych przedsiêbiorstw.
Do u¿ytkowników aparatu
• Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e zapisane dane zostan¹ skasowane lub aparat bêdzie dzia³a³ 
nieprawid³owo, je¿eli jest u¿ywany w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole magnetyczne 
lub elektromagnetyczne.
• Monitor ciek³okrystaliczny zosta³ wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, wysoko 
precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub wiêcej, nale¿y pamiêtaæ 
o tym, ¿e 0,01% pikseli mo¿e nie œwieciæ lub mo¿e œwieciæ mimo, ¿e nie powinny. 
Zjawisko to nie ma ¿adnego wp³ywu na wykonywane zdjêcia.
Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Po³¹czenie PRINT z cyfrowym aparatem 
fotograficznym, drukark¹ i oprogramowaniem umo¿liwia tworzenie zdjêæ zgodnie z intencjami 
fotografika. Niektóre funkcje nie s¹ dostêpne w przypadku drukarek, które nie s¹ zgodne 
z PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one.
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
Logo PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
Informacje o PictBridge
PictBridge pozwala u¿ytkownikowi po³¹czyæ aparat cyfrowy z drukark¹ z wykorzystaniem 
zunifikowanego standardu dla bezpoœredniego drukowania zdjêæ. Zdjêcia mo¿na drukowaæ 
bezpoœrednio z aparatu, wykonuj¹c kilka prostych czynnoœci.
• Ilustracje i zdjêcia monitora w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ od nabytego produktu.
e_kb445.book  Page 0  Monday, February 25, 2008  6:08 PM