Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
139
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
Kaydedilen fotoğrafları birbiri arkasına izleyebilirsiniz.
1
Q
 modunda, slayt gösterimini başlatmak istediğiniz 
fotoğrafı seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
3
u (Slayt Gösterimi) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Slayt gösterim ayar ekranı görüntülenir.
5
[Başlat] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
6
4 düğmesine basınız.
Slayt gösterimi başlar.
Slayt gösterimi esnasında 4 düğmesine basmak slayt gösterimini 
dondurur. Slayt gösterimine devam etmek için 4 düğmesine tekrar 
basınız.
7
4 düğmesi haricinde bir düğmeye basınız.
Slayt gösterimi durur.
Slayt Gösterimi
Slayt gösterimi
Slayt gösterimi
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Slayt gösterimi
Tamam
İptal
Fotoğrafların sürekli
izlenmesi için. Ekran veya
Ses efektleri ayarlanır
1 / 2
1 / 2
MENU
33 s n .
s n .
A r a l ı k l ı
A r a l ı k l ı
S l a y t   g ö s t e r i m i
b a ş l a r
S l a y t   g ö s t e r i m i
b a ş l a r
E k r a n   E f e k t i
E k r a n   E f e k t i
B a ş l a t
S i l m e
S i l m e
S e s   E f e k t i
S e s   E f e k t i
OK
Ta m a m
Ta m a m