Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
151
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
1
Bir dosyayı sildikten sonra dört-yollu düğmeye (3
basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
2
] (Fotoğraf Geri Kznm.) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
8 görüntülenirken, geri kazanılabilecek 
fotoğraf yoktur.
3
4 düğmesine basınız.
Geri kazanılabilir fotoğrafların sayısı görüntülenir.
Eğer 8 seçimini yaptıysanız ve 4 düğmesine bastıysanız, 
[İşlemden geçirilecek fotoğraf yok] mesajı görünür. Bu durumda, 
Oynatım Modu Paletine dönmek için 4 düğmesine basınız.
4
[Geri kazan] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
Dosyalar geri kazanılır.
• Kurtarılan fotoğraf ve ses dosyaları, silinmeden önceki dosya 
isimlerine sahiptir.
• Maksimum 999 silinmiş fotoğraf dosyasına kadar geri kazanım 
mümkündür.
Fotoğraf Geri Kznm.
Fotoğraf Geri Kznm.
Fotoğraf Geri Kznm.
Kazara silinmiş olan
fotoğraf ve ses dsylrını
geri kazanmak içindir.
2 / 2
2 / 2
OK
Tamam
Tamam
MENU
İptal
İptal
Tamam
İptal
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
5   f o t o ğ r a f
5   f o t o ğ r a f
G e r i   k a z a n ı l s ı n   m ı ?
G e r i   k a z a n ı l s ı n   m ı ?
5   f o t o ğ r a f
G e r i   k a z a n ı l s ı n   m ı ?
G e r i   k a z a n
İ p t a l
İ p t a l
İ p t a l