Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
153
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
7
[Koruma] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
8
4 düğmesine basınız.
Seçilen fotoğraf veya ses dosyası koruma altına alınır ve 5. Adımda 
gösterilen ekran yeniden belirir.
Diğer fotoğrafları veya ses dosyalarını koruma altına almak için, 5. ila 
8. Adımlarını tekrarlayınız.
Koruma ayarlarından çıkmak için [İptal] seçimini yapın.
1
s.152 üzerinde 5. Adımda [Tüm 
Foto/Sesler] seçimini yapın.
2
4 düğmesine basınız.
• Fotoğrafın korunmasını iptal etmek için, 7. Adımda [Korumayı kaldır] 
seçimini yapınız.
• Oynatım esnasında korumalı fotoğraf ve ses dosyalarında Y belirir.
• [Tek Fotoğraf/Ses] ile peşpeşe koruma altına alabileceğiniz fotoğraf ve 
ses dosyalarının maksimum sayısı 99’dur.
Bütün Fotoğraf ve Ses Dosyalarını Koruma Altına Almak için
K o r u m a
B u   f o t o ğ r a f ı / s e s i
B u   f o t o ğ r a f ı / s e s i
k o r u r
k o r u r
B u   f o t o ğ r a f ı / s e s i
k o r u r
K o r u m a y ı   k a l d ı r
İ p t a l
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
T ü m   F o t o / S e s l e r
OK
Te k   F o t o ð r a f / S e s
Te k   F o t o ð r a f / S e s
Ý p t a l
Ýp t a l
Ta m a m
Ta m a m
Te k   F o t o ð r a f / S e s
Ý p t a l
Ta m a m