Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
154
4
Fot
o
ğ
raf
lar
ın 
İzl
enm
esi
 v
e
 Si
linm
esi
3
[Koruma] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
4
4 düğmesine basınız.
Bütün fotoğraf ve ses dosyaları koruma altına alınır ve 1. Adımda 
gösterilen ekran yeniden belirir.
5
[İptal] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız ve 
4 düğmesine basınız.
Oynatım Modu Paleti yeniden belirir.
Eğer SD Hafıza Kartı formatlanırsa, korumalı fotoğraf ve ses dosyaları 
da silinecektir (s.186).
Tüm fotoğraf ve ses dosyalarınızın korunmasını iptal etmek için, 3. 
Adımda [Korumayı kaldır] seçimini yapınız.
T ü m   f o t o ğ r a f l a r ı /
T ü m   f o t o ğ r a f l a r ı /
s e s l e r i   k o r u r
s e s l e r i   k o r u r
T ü m   f o t o ğ r a f l a r ı /
s e s l e r i   k o r u r
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
K o r u m a
K o r u m a y ı   k a l d ı r
İ p t a l