Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
159
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
5
Kaydedilen piksel sayısını seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (
45
kullanınız.
6
4 düğmesine basınız.
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir.
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez.
7
[Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
8
4 düğmesine basınız.
Yeniden boyutlandırılan fotoğraf kaydedilmiştir.
Bir fotoğrafın istenmeyen kısmını silip, kırpılan fotoğrafı yeni bir fotoğraf 
olarak kaydedebilirsiniz.
1
Q
 modunda, kırpmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için 
dört-yollu düğmeyi (45) kullanınız.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Oynatım Modu Paleti görüntülenir.
Fotoğrafların Kırpılması
L
 (1920×1080) ile çekilen fotoğraflar, panoramik fotoğraflar ve 
filmler kırpılamaz.
Kaydediln Piksel
7
M
MENU
Ýptal
Ýptal
OK
Tamam
Tamam
OK
Ü z e r i n e   k a y d e t
F a r k l ý   k a y d e t
Ý p t a l
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
Ta m a m
Ta m a m
A s ý l   f o t o ð r a f ý n
ü z e r i n e   m i   y a z ý l s ý n ?
Ta m a m