Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
170
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
5
Film düzenleme seçim ekranında [Fotoğraf Olarak 
Kaydet] seçimini yapın.
6
4 düğmesine basınız.
Bir fotoğraf olarak kaydedilecek film karesi için seçim ekranı 
görüntülenir.
7
Kaydetmek istediğiniz film 
karesini seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (
2345) kullanınız.
2
Filmi oynatır veya duraklatır
3
Filmi durdurur ve ilk kareye döner
4
Filmi kare kare geri alır
5
Filmi kare kare ileri alır
8
4 düğmesine basınız.
Seçilen film karesi, fotoğraf olarak kaydedilir.
5
Film düzenleme seçim ekranında [Filmleri Böl] seçimini 
yapın.
6
4 düğmesine basınız.
Bölme konumunu gösteren ekran görüntülenir.
7
Bölme konumunu seçmek için 
dört-yollu düğmeyi (
2345
kullanınız.
2
Filmi oynatır veya duraklatır
3
Filmi durdurur ve ilk kareye döner
4
Filmi kare kare geri alır
5
Filmi kare kare ileri alır
Bir Film Karesini Fotoğraf Olarak Kaydetmek için
Bir Filmi Bölmek için
Kaydedilecek
fotoðrafý seç
Kaydedilecek
fotoðrafý seç
100
1 0 0 - 0042
0 0 4 2
100 - 0042
00:06
0 0 : 0 6
00:06
11
MENU
Ýptal
Ýptal
OK
Tamam
Tamam
Konum bölme için
fotoðrafý seç
Konum bölme için
fotoðrafý seç
100
1 0 0 - 0042
0 0 4 2
100 - 0042
00:09
0 0 : 0 9
1
00:09
1
MENU
Ýptal
Ýptal
OK
Tamam
Tamam