Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
175
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
4
[Tek Fotoğraf] seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
4 düğmesine basınız.
[Bu fotoğraf için DPOF ayarı] mesajı görünür.
6
Bir fotoğraf seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
Eğer seçilen fotoğraf için DPOF ayarları daha önce yapılmışsa, daha 
önce yapılan kopya sayısı ve tarih ayarı (O veya P) görüntülenir.
7
Kopya sayısını seçmek için dört-
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
8
[Tarih] ayarı için O ve P arasında 
geçiş yapmak için Yeşil düğmeye 
basınız.
O
Tarih baskısı yapılacaktır.
P
 Tarih 
baskısı yapılmayacaktır.
DPOF baskı düzeni verilerini ayarlamaya 
devam etmek için, 6 ila 8. adımları 
tekrarlayınız.
9
4 düğmesine basınız.
Ayarlar kaydedilir ve 4. Adımda gösterilen ekran tekrar belirir.
Yazıcıya veya fotoğraf baskı laboratuvarındaki baskı ekipmanına bağlı 
olarak, DPOF ayarında [Tarih] için O (Açık) tercihi yapılmış olsa bile, 
resimlerin üzerine tarih basılmayabilir.
OK
Te k   F o t o ð r a f
T ü m   F o t o ð r a f l a r
T ü m   F o t o ð r a f l a r
Ý p t a l
Ýp t a l
Ta m a m
Ta m a m
T ü m   F o t o ð r a f l a r
Ý p t a l
Ta m a m
K o p y a l a r
B u   f o t o ğ r a f   i ç i n   D P O F
a y a r ı
B u   f o t o ğ r a f   i ç i n   D P O F
a y a r ı
Ta r i h
Ta r i h
Ta r i h
0 0
İ p t a l
İ p t a l
İ p t a l
MENU
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
MENU
K o p y a l a r
B u   f o t o ğ r a f   i ç i n   D P O F
a y a r ı
B u   f o t o ğ r a f   i ç i n   D P O F
a y a r ı
Ta r i h
Ta r i h
İ p t a l
İ p t a l
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta r i h
İ p t a l
Ta m a m
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
0 1