Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
176
5
Fot
o
ğ
ra
f Bask
ıs
ı ve
 Düz
e
nl
en
m
esi
Kopya sayısı ile tarih baskısının görüntülenmesi ayarını da seçtiğinizde, 
bu ayarlar kameradaki bütün fotoğraflara uygulanır.
1
s.175 üzerinde 4. Adımda [Tüm Fotoğraflar] seçimini 
yapın.
2
4 düğmesine basınız.
[Tüm fotoğraflar için DPOF ayarı] mesajı görünür.
3
Kopya sayısını seçin ve [Tarih] 
ayarı için 
O ve P arasında geçiş 
yapın.
Ayarların nasıl yapılacağı ile ilgili olarak, 
“Tek bir Fotoğraf Yazdırma” (s.175) 
kısmında 7. ve 8. adımlara bakınız.
4
4 düğmesine basınız.
Tüm fotoğraflar için yapılan ayarlar kaydedilir ve DPOF ayar metodu 
seçim ekranı yeniden belirir.
DPOF ayarlarını iptal etmek için, 7. Adımda kopya sayısını [00] olarak 
seçiniz ve 4 düğmesine basınız.
Bütün Fotoğrafların Basılması
• [Tüm  Fotoğraflar] ayarında belirtilen kopya sayısı, tüm fotoğraflar için 
geçerlidir. Baskıya başlamadan önce sayının doğru olup olmadığını 
kontrol ediniz.
• Ayarlar [Tüm Fotoğraflar] ile yapıldığında, tek fotoğraflar için yapılan 
ayarlar iptal edilir.
K o p y a l a r
T ü m   f o t o ğ r a f l a r   i ç i n
D P O F   a y a r ı
T ü m   f o t o ğ r a f l a r   i ç i n
D P O F   a y a r ı
Ta r i h
Ta r i h
İ p t a l
İ p t a l
OK
Ta m a m
Ta m a m
MENU
0 1
Ta r i h
İ p t a l
Ta m a m