Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
46
1
Ba
ş
la
rken
2
4 düğmesine basınız.
[Başlangıç Ayarı] ekranı seçili dilde 
görünür. Eğer [Bulunulan yer] ve [Yaz/Kış] 
(Yaz Saati Uygulaması) için istediğiniz 
ayarlar görünürse, 3. Adıma devam ediniz.
Eğer istenen ayarlar belirmezse “Bulunulan 
Yer ve DST Ayarını Gerçekleştirmek İçin” 
(s.48) k
ısmına geçiniz.
3
[Ayarlar tamamlandı] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmede 
iki kez (
3) üzerine basınız.
4
4 düğmesine basınız.
[Tarih Ayarlama] ekranı görüntülenir. “Tarih ve Saat Ayarı” (s.49) 
içerisinde anlatılan prosedürü izleyerek tarih ve saati ayarlayın.
B a ş l a n g ı ç   Ay a r ı
MENU
İ p t a l
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
T ü r k ç e
DST
OFF
OFF
OFF
B u l u n u l a n   y e r
İ s t a n b u l
Yaz/Kış saati
Başlangıç Ayarı
MENU
İptal
Ayarlar tamamlandı
Türkçe
DST
OFF
OFF
OFF
Bulunulan yer
İstanbul
OK
Tamam