Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
48
1
Ba
ş
la
rken
3
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çerçeve [W Bulunulan yer] kısmına hareket eder.
4
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[W Bulunulan yer] ekranı görüntülenir.
5
Bir şehir seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (
45) kullanınız.
6
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çerçeve, [Yaz/Kış] (Yaz Saati Uygulaması) kısmına geçer.
7
O
 veya P seçmek için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız.
8
4 düğmesine basınız.
[Başlangıç Ayarı] ekranı görüntülenir.
9
[Ayarlar tamamlandı] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmede 
(
3) üzerine basınız.
10
4 düğmesine basınız.
[Tarih Ayarlama] ekranı görüntülenir. Sonrasında tarih ve saat ayarını 
yapınız.
Bulunulan Yer ve DST Ayarını Gerçekleştirmek İçin
B a ş l a n g ı ç   Ay a r ı
MENU
İ p t a l
T ü r k ç e
B u l u n u l a n   y e r
İ s t a n b u l
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
B u l u n u l a n   y e r
Þe h i r
Ý s t a n b u l
Ya z / K ý þ
MENU
OK
Ta m a m
Ý p t a l
Ý p t a l
Ý p t a l
Başlangıç Ayarı
MENU
İptal
Ayarlar tamamlandı
Türkçe
DST
OFF
OFF
OFF
Bulunulan yer
İstanbul
OK
Tamam