Pentax Optio A 30 Connection Guide (bs)

Download
Premještanje snimki na raèunalo
Kad didgitalnu kameru spojite na raèunalo i kamera je ukljuèena. Raèunalo je automatski prepozna 
i izbornik za premještanje snimki (Device Detector ekran) se pojavi.
1
Ukljuèite raèunalo.
2
Kad je kamera iskljuèena, spojite je na raèunalo pomoæu USB žice.
Ako kamera nema SD memorijsku karticu, snimke pohranjene na ugraðenoj memoriji biti æe 
premještene na raèunalo.
3
Ukljuèite kameru.
Ekran za detekciju ureðaja se pojavi automatski.
Ako se ekran za detekciju ureðaja ne pojavi automatski, prikažite i presnimite snimke pomoæu 
uputstva u “Kad se ekran za detekciju ne pojavi”.
4
Provjerite da je [Acquire images from the device with ACDSee] 
odabrano u pritisnite [OK].
5
Pritisnite [Next].
6
Odaberite snimku koju želite presnimiti i pritisnite [Next].
7
Upišite naziv i saèuvajte destinaciju snimke te pritisnite [Next].
Snimka je presnimljena na raèunalo.
8
Pritisnite [Finish].
ACDSee za PENTAX 2.0 Browser se pokrene.
Kad se ekran za detekciju ne pojavi
4
Dva puta pritisnite [ACDSee for PENTAX 2.0] ikonu.
5
Dva puta pritisnite [My Computer].
6
Dva puta pritisnite [Removable Disk].
7
Dva puta pritisnite [DCIM] datoteku.
Snimke su saèuvane u datoteci [xxxPENTX], gdje je “xxx” 
troznamenkasti broj dokumenta.
Ako je "Date" odabrano pod "Folder Name" u [H Set-up] 
izborniku, datoteka s nayivom svakog datuma je prikazana 
(na primjeru 26. sijecnja, naziv datoteke bio bi: 
"troznamenkasti broj datoteke_0126").
8
Odaberite datoteke koje želite presnimiti na raèunalo.
9
Odaberite [Copy To Folder...] s [Edit] izbornika.
Ekran za presnimavanje dokumenata se pojavi.
10
Odredite destinacijsku datoteku.
11
Pritisnite [OK].
Snimka je presnimljena na raèunalo.
1
Dva puta pritisnite 
 [Safely Remove Hardware] ikonu.
Ekran za sigurnu odstranu hardware-a se pojavi.
2
Odaberite [USB Mass Storage Device] i pritisnite [Stop].
Ekran za zaustavljanje hardware ureðaja se pojavi.
3
Odaberite [USB Mass Storage Device] i pritisnite [OK].
Poruka se pojavi koja potvrdi da možete sigurno iskopèati hardware.
4
Pritisnite [OK].
5
Iskljuèivanje USB žice iz Vašeg raèunala i kamere.
Premještanje snimki na Macintosh
1
Ukljuèite raèunalo.
2
Kad je kamera iskljuèena, spojite je na Macintosh pomoæu USB žice.
Ako kamera nema SD memorijsku karticu, snimke pohranjene na ugraðenoj memoriji biti æe 
premještene na raèunalo.
3
Ukljuèite kameru.
Kamera se prepozna kao [NO_NAME] ([untitled] in Mac O9) na desktopu. 
Taj naziv se može promjeniti.
4
Odredite lokaciju na kojoj želite saèuvati snimke, odaberite 
[Launch ACDSee] i pritisnite [Download].
Nakon što su snimke presnimljene na Vaš Macintosh, zapoène 
ACDSee za PENTAX.
1
Povucite [NO_NAME] u smeæe.
Ako SD memorijska kartica ima naziv, povucite tu ikonu u smeæe.
2
Iskopèajte USB žicu iz raèunala i iz kamere.
Spajanje kamere i raèunala
Svjetlo pokazatelja svijetli dok je kamera povezana s raèunalom USB žicom.
Premještanje snimki
Ako SD memorijska kartica ima naslov, on se pojavi umjesto [Removable Disk]. Nova SD 
memorijska kartica koja nije bila formatirana može prikazati naziv proizvoðaèa ili broj modela.
3
2
Iskljuèivanje kamere s raèunala
• Ako se kamera koristi u ACDSee za PENTAX 2.0 programu, kamera se ne može iskljuèiti sve 
dok se program ne zatvori.
• Kamera æe automatski promjeniti opciju na samo pregled kad iskopèate USB žicu.
Spajanje kamere na Macintosh
• Ako SD memorijska kartica ima naslov, on se pojavi umjesto [NO_NAME]. Nova SD memorijska 
kartica koja nije bila formatirana može prikazati naziv proizvoðaèa ili broj modela.
• Svjetlo pokazatelja svijetli dok je kamera povezana s raèunalom USB žicom.
Premještanje snimki
• Kad se [Delete images from device] odabrano, snimke se obrišu s kamere nakon što je 
premještanje završeno.
• Èak i ako ne premjestite snimke, one se mogu pregedati na Macintoshu direktno s kamere 
spojene na Macintosh.
• Da obradite snimke prvo ih morate premjestiti na Macintosh.
Iskljuèivanje kamere s Macintosha
• Ako se kamera koristi u ACDSee za PENTAX programu, kamera se ne može iskljuèiti sve dok 
se program ne zatvori.
• Kamera æe automatski promjeniti opciju na samo pregled kad iskopèate USB žicu.
Odaberite 
datoteke
Instaliranje programa
S ACDSee za PENTAX 2.0 možete pregledati, obraditi, organizirati, pretraživati, dijeliti i štampati snimke.
Pokretanje ACD See za PENTAX 2.0
1
Dva puta pritisnite [ACDSee for PENTAX 2.0] ikonu.
ACDSee se pokrene i glavni prozor, koji se naziva Browser, se pojavi.
Ekran ACDSee Browser progama
A Polje izbornika
Možete odabrati brojne funkcije iz izbornika koji je na vrhu Browsera.
B Polje alata
Omoguæava brzi pristup èesto korištenim postupcima ili funkcijama.
C Polje datoteka
Prikazuje konfiguraciju datoteka raèunala. Kad otvorite datoteku, njen sadržaj je prikazan
u polju liste dokumenata.
D Polje prikaza
U polju prikaza je snimka ili film koji je trenutno odabran u polju liste dokumenata. 
Možete promjeniti velièinu prikaza ili pogledati film.
E Polje liste dokumenata
Prikazuje sadržaj trenutno odabrane datoteke ili rezultata traženja, odnosto dokument ili
datoteku koja odgovara terminu traženja. Ovo je jedino polje koje je uvijek prikazano u Browser
prozoru i ne može se sakriti ni zatvoriti.
F
Polje karakteristika
Prikazuje podatke i informacije o bazi podataka dokumenta odabranog u polju liste
dokumenata.
G Polje košare snimki
Prikazuje dokumente odabrane u polju liste dokmenata. Odabirom snimki i dokumenata
i stavljanjem u polje košare nismki, možete koristiti funkciju stvaranja i obrade na snimkama
iz razlièitih datoteka i kategorija.
H Polje statusa
Prikazuje informacije i postavke odabranog dokumenta.
Korištenje stranica pomoæi
Pogledajte pomoæ na internetu za detaljnije opise svih funkcija.
1
Pritisnite [?] gumb na gornjoj desnoj strani ekrana.
Ekran pomoæi se pojavi.
2
Dva puta pritisnite ne željenu temu.
S ACD FotoSlate 3.0, možete iskoristiti svu svoju kreativnosti i štampati slike profesionalne kvalitete. 
Moguænosti su u rasponu od štampanja slika obiène velièine za okvire do štampanja kalendara, 
èestitki i indeksa slika.
1
Dva puta pritisnite [ACD FotoSlate 3.0] ikonu na zaslonu.
ACD FotoSlate se pokrene i [Quick Start] ekran se pojavi.
2
Pritisnite [Start Layout Wizard].
Pomoæu Wizarda možete kreirati kalendare, èestitke, indekse 
slika, i rasporede koji štede papir kod štampanja.
Za detalje o korištenju ovih funkcija pogledajte stranice pomoæi.
ACD Showtime! za PENTAX je alat za stvaranje projekcije i prezentacija kombiniranjem videa, snimki 
i glazbe i èuvanjem kao video dokumenta na disku. Showtime ima veliki broj efekata tranzicije i efekata 
za projekcije, alate za obradu i ispravljanje snimki i alate za rezanje filmova i zvuènih zapisa.
1
Dva puta pritisnite [ACD Showtime! for PENTAX] ikonu 
na zaslonu.
ACD Showtime! se pokrene i [ACD Showtime! for PENTAX] 
ekran se pojavi.
2
Pritisnite [Create Video File] (stvaranje video dokumenta).
Pratite upute na ekranu.
Za detalje o korištenju ovih funkcija pogledajte stranice pomoæi.
Korištenje ACDSee za PENTAX
S ACDSee za PENTAX možete pregledati, obraditi, organizirati, pretraživati, dijeliti i štampati snimke.
Pokretanje ACD See za PENTAX
1
Dva puta pritisnite [ACDSee] datoteku u [Applications] datoteci.
2
Dva puta pritisnite [ACDSee for PENTAX] ikonu.
ACDSee se pokrene i glavni prozor, koji se naziva Browser, 
se pojavi.
Ekran ACDSee Browser progama
A Polje izbornika
Možete odabrati brojne funkcije iz izbornika koji je na vrhu Browsera.
B Polje alata
Omoguæava brzi pristup èesto korištenim postupcima ili funkcijama.
C Polje datoteka
Prikazuje konfiguraciju datoteka raèunala. Kad otvorite datoteku, njen sadržaj je prikazan
u polju liste dokumenata.
D Polje prikaza
U polju prikaza je snimka ili film koji je trenutno odabran u polju liste dokumenata. 
Možete promjeniti velièinu prikaza ili pogledati film.
E Polje omiljenih
Možete dodati èesto korištene datoteke itd.
F
Polje liste dokumenata
Prikazuje sadržaj trenutno odabrane datoteke ili rezultata traženja, odnosto dokument ili
datoteku koja odgovara terminu traženja. Ovo je jedino polje koje je uvijek prikazano u Browser
prozoru i ne može se sakriti ni zatvoriti.
Korištenje stranica pomoæi
Pogledajte pomoæ na internetu za detaljnije opise svih funkcija.
1
Odaberite [ACDSee™ Help] s [Help] na izborniku.
Ekran pomoæi se pojavi.
2
Odaberite željenu temu.
Korištenje ACDSee za PENTAX 2.0
Korištenje ACD FotoSlate 3.0
Korištenje ACD Showtime! za PENTAX
Windows
 
Korak 5
Windows
 
Korak 4
Macintosh
 
Korak 4
Macintosh
 
Korak 5
A
C
D
E
B
F
A
C
D
B
F
E
G
H