Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
105
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
5
Pritisnite gumb okidača dopola.
Vrijednost EV kompenzacije prikazuje se ne ekranu statusa, u tražilu i na 
ekranu pregleda uživo kada se subjekt fokusira. 
6
Pritisnite gumb okidača do kraja. 
Pritisnite i držite gumb okidača dok ne snimite tri snimke.
Snimke se snimaju ovisno o redoslijedu koji ste odabrali u [8. Bracketing 
Order] (Redoslijed dodatne ekspozicije) u izborniku [A Custom Setting 2] 
(Prilagođena postavka).
• Kada je opcija fokusa namještena na l, fokus je zaključan na prvoj 
snimci i primjenjuje se na sve sljedeće snimke. 
• Postavka ekspozicije primjenjuje se dvostruko duže od vremena mjerenja i 
kada uklonite prst s gumba okidača za vrijeme dodatne ekspozicije (str.108) 
(zadana je postavka otprilike 20 sekundi) i možete snimiti sljedeću snimku s 
drugačijom vrijednošću kompenzacije. Nakon otprilike dvostrukog vremena 
mjerenja aparat se vraća na postavke za snimanje prve snimke.
• Kada je [9. One-Push Bracketing] (Dodatna eskpozicija jednim potezom) 
u izborniku [A Custom Setting 2] (Prilagođena postavka) postavljen na [On] 
(Uključeno), čak i kada gumb okidača nije konstantno pritisnut, tri se snimke 
automatski snimanju jednim pritiskom na gumb okidača.
• Odaberite [Single Frame Shooting] (Pojedinačno snimanje) na ekranu 
postavke uzastopnog snimanja da otkažete višestruku dodatnu ekspoziciju. 
Postavka se automatski otkazuje kada isključite aparat ako je odznačena 
kućica za [Drive Mode] (Opcija uzastopnih snimki) u [Memory] (Memorija) 
u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). (str.238) 
• Možete kombinirati višestruku dodatnu ekspoziciju s ugrađenom 
bljeskalicom ili vanjskom bljeskalicom (samo automatski P-TTL) da 
neprestano mijenjate samo izlaz bljeskalice.
• Ako često upotrebljavate višestruku dodatnu ekspoziciju, možete je dodijeliti 
gumbu |/Y. (str.180)
K-30_OPM_CRO.book  Page 105  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM