Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
108
Funkcije snimanja
4
Kada snimate digitalnim aparatom, šum na snimci (grubost ili 
neravnomjernost snimke) postaje vidljiv u sljedećim situacijama.
• Kada snimate s postavkom visoke osjetljivosti.
• Kada snimate s dugačkim ekspozicijama.
• Kada je temperatura CMOS senzora visoka.
Možete smanjiti šum snimke tako da primijenite smanjenje šuma.
Smanjuje šum s postavkom visoke ISO osjetljivosti. 
1
Odaberite [High-ISO NR] (Visoki ISO NR) u izborniku [A Rec. 
Mode 3] (Opcija snimanja) i pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5).
Pojavljuje se ekran [High-ISO NR] (Visoki ISO NR).
• Možete promijeniti postavku i u izborniku [A Rec. Mode 1] (Opcija 
snimanja).
• Mjerenje ekspozicije obavlja se odmah nakon što se uključi aparat ili kada se 
promijeni opcija snimanja. Postavite trajanje mjerenja u [4. Meter Operating 
Time] (Trajanje mjerenja) u izborniku [A Custom Setting 1] (Prilagođena 
postavka). Odaberite između [10sec.] (10sek.) (zadana postavka), [3sec.] 
(3sek.) ili [30sec.] (30sek.). 
• U [6. Link AE and AF Point] (Povezivanje AE s AF točkom) u izborniku 
[A Custom Setting 1] (Prilagođena postavka) možete povezati ekspoziciju 
i točku AF-a u području fokusa kada odaberete L.
Smanjenje šuma snimke (smanjenje šuma)
Snimke se ne mogu snimati dok se obrađuje smanjenje šuma. Posebno ako 
upotrebljavate [Slow Shutter Speed NR] (Mala brzina zatvarača NR), obrada 
može dulje potrajati.
Visoki ISO NR
Off (Isključeno) Određuje se ekspozicija za višesegmentno mjerenje 
neovisno o točki AF-a (zadana postavka).
On (Uključeno) Prilagođava se ekspozicija za višesegmentno mjerenje 
u skladu s točkom AF-a. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 108  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM