Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
115
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Određuje točku fokusa kada snimate s tražilom. 
Odabrana točka fokusa svijetli crveno u tražilu (Prikaz AF područja).
1
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se upravljačka ploča. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [AF Active 
Area] (Aktivno područje AF-a) i pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran [AF Active Area] (Aktivno područje AF-a).
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete 
opciju odabira točke fokusa i 
pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
Odabir točke fokusa (točka AF-a)
b
Auto (5 AF Points) 
(Automatski (5 AF 
točaka))
Od 5 AF točaka aparat odabire optimalnu AF točku 
čak i kada subjekt nije u centru (zadana postavka).
c
Auto (11 AF Points) 
(Automatski (11 AF 
točaka))
Od 11 AF točaka aparat odabire optimalnu točku AF 
čak i kada subjekt nije u centru.
S
Select (Odabir)
Postavlja točku fokusa na jednu od jedanaest točaka 
koju je korisnik odabrao u okviru AF a. 
O
Spot (Točka)
Postavlja točku fokusa na centar tražila.
AF Active Area
AF Active Area
Auto (5 AF Points)
Auto (5 AF Points)
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
AUTO
K-30_OPM_CRO.book  Page 115  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM