Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
116
Funkcije snimanja
4
1
2
Pritisnite gumb 3 ili gumb okidača dopola.
Aparat se vraća na ekran statusa i spreman je za snimanje.
3
Odaberite željenu točku AF-a. 
• Možete promijeniti postavku iz [AF Active Area] (Aktivno područje AF-a) 
u [AF Settings] (Postavke AF-a) u izborniku [A Rec. Mode 2] (Opcija 
snimanja). 
• Odabrana točka fokusa ne svijetlo crveno na tražilu kada je odabrano [Off] 
(Isključeno) za [13. Superimpose AF Area] (Umetanje u AF područje) 
u izborniku [A Custom Setting 2] (Prilagođena postavka). 
• Kada je opcija odabira točke fokusa fiksirana na O bez obzira na ovu 
postavku kada upotrebljavate objektive koji nisu objektivi DA, DA L, D FA, 
FA J, FA ili F. 
Odabir željene točke fokusa
1/
30
400
4.5
F
128
128
K-30_OPM_CRO.book  Page 116  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM