Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
117
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Raspoložive radnje
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Mijenja točku AF-a.
Gumb 4
Vraća točku AF-a u sredinu.
Pritisnite i držite gumb 4
Isključuje promjenu točke AF-a i uključuje 
rad izravnih tipki četverosmjernog 
upravljača. 
Da uključite promjenu točke AF-a, ponovno 
pritisnite gumb 4 dok je uključen rad 
izravnih tipki.
• Položaj promjene točke AF-a se sprema čak i ako prebacite opciju odabira 
točke fokusa na b, c ili O ili ako isključite aparat.
• Ako dodijelite [AF Active Area] (Aktivno područje AF-a) gumbu V/Y u 
[Button Customization] (Prilagođavanje gumba) u izborniku [A Rec. Mode 4] 
(Opcija snimanja) (str.180), pritisnite gumb V/Y da uključite ili isključite 
promjenu točke AF-a i okrećite prednji/stražnji e-birač da promijenite točku 
AF-a kao u 4. koraku. Možete pomaknuti točku AF-a gore i dolje prednjim e-
biračem (R) te lijevo i desno stražnjim e-biračem (S). Pritisnite gumb 
d
 da vratite točku AF-a u sredinu okvira AF-a. To je korisno kada 
upotrebljavate aparat dok gledate kroz tražilo. 
• Kada uključite [Expanded Area AF] (Prošireno područje AF-a) u [AF Settings] 
(Postavke AF-a) u izborniku [A Rec. Mode 2] (Opcija snimanja), ako je 
subjekt nakratko pomakne izvan točke fokusa odabrane kada je opcija 
fokusa bila postavljena na k (ili kada je bio uključen [AF.A]), aparat 
nastavlja fokusirati subjekt na temelju informacija iz točaka fokusa (rezervnih 
točaka fokusa) oko odabrane točke fokusa. Rezervne točke fokusa 
prikazane su ružičasto na ekranu statusa.
• Čut ćete zvuk pri prebacivanju između uključivanja ili isključivanja promjene 
točke AF-a. Zvuk se može isključiti. (str.228)
K-30_OPM_CRO.book  Page 117  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM