Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
143
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Raspoložive radnje
3
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
Kada je sklopka opcije fokusa postavljena na \, okrećite prsten za 
fokusiranje dok subjekt ne bude bio jasno vidljiv na ekranu za 
fokusiranje. 
4
Pritisnite gumb okidača do kraja. 
Započinje snimanje filma.
Crvena P prikazana u desnom gornjem kutu ekrana trepti za vrijeme 
snimanja.
5
Ponovo pritisnite gumb okidača.
Snimanje filma se zaustavlja.
Stražnji e-birač (S)
Postavka ekspozicije c/a: Prilagođava 
vrijednost zaslona (samo prije snimanja).
Prednji e-birač (R)
Postavka ekspozicije a: Prilagođava brzinu 
zatvarača.
Gumb m
´
 Stražnji e-birač (S)
Postavka ekspozicije e/c: Prilagođava 
vrijednost EV kompenzacije (±2 EV).
Četverosmjerni upravljač (2) Postavka ekspozicije a: Prilagođava 
postavku osjetljivosti.
• Kada postavite [Recording Sound Level] (Razina zvuka snimanja) na 
vrijednost koja nije l (0), snima se i radni zvuk aparata. Kada snimate film, 
postavite aparat na stativ ili upotrijebite vanjski mikrofon i ne upotrebljavajte 
ga za vrijeme snimanja.
• Bljeskalica nije raspoloživa.
• Kada snimate film funkcijom obrade snimke kao što je digitalni filtar, neki 
okviri mogu biti ispušteni iz snimljenog filma.
• Ako se pojavi visoka temperatura u aparatu za vrijeme snimanja filma, 
snimanje se može prekinuti da se zaštiti strujni krug aparata.
K-30_OPM_CRO.book  Page 143  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM