Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
148
Funkcije snimanja
4
Možete snimiti jedan okvir iz filma i pohraniti ga kao nepokretnu JPEG 
sliku.
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (2) u 2. koraku na str.147 
da zaustavite film.
2
Upotrijebite 
četverosmjerni upravljač 
(45) da prikažete okvir 
koji želite spremiti kao 
nepokretnu sliku. 
3
Pritisnite gumb m.
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira. 
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Save as] 
(Spremi kao) i pritisnite gumb 4. 
Snimljena snimke sprema se u formatu JPEG. 
Filmovi se mogu podijeliti i mogu se obrisati neželjeni segmenti.
1
Odaberite film koji želite prikazati u prikazu pojedinačnih 
snimki u opciji pregleda. 
Na monitoru se prikazuje prvi okvir filma. 
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3). 
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
Snimanje nepokretne slike iz filma
Uređivanje filmova
10'00"
10'00"
90/18000
90/1800
Broj okvira/ukupan broj okvira
K-30_OPM_CRO.book  Page 148  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM