Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
15
Ove upute za uporabu zadrže sljedeća poglavlja.
Sadržaj uputa za uporabu
Objašnjava isporučenu dodatnu opremu te nazive i funkcije radnih dijelova.
Objašnjava prve korake od kupnje aparata do snimanja slika. Obavezno 
pročitajte ovo poglavlje i slijedite upute.
Objašnjava osnovne radnje pri snimanju i pregledavanju snimki.
Objašnjava funkcije povezane sa snimanjem.
Objašnjava postupke promjene postavki snimanja kao što je npr. format 
datoteke.
Objašnjava različite radnje pri pregledavanju i uređivanju snimki.
Objašnjava opće postavke aparata i postavke za upravljanje datotekama kao 
što su postavke prikaza ekrana i sustav nazivanja mapa za snimke.
Objašnjava kako spojiti aparat na računalo i sadrži upute za instalaciju i opći 
pregled priloženog softvera.
Objašnjava kako upotrijebiti ugrađenu bljeskalicu i vanjske bljeskalice.
Objašnjava kako se nositi s problemima i pruža dodatne izvore informacija.
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
K-30_OPM_CRO.book  Page 15  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM