Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
169
Postavke snimanja
5
1
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se upravljačka ploča. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [Custom 
Image] (Prilagođena snimka) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran postavke prilagođene snimke.
U pozadini se prikazuje posljednja snimljena snimka. 
3
Četverosmjernim upravljačem 
(2345) odaberite završni ton 
snimke.
Možete provjeriti odabrani efekt 
prilagođene snimke s pozadinskom 
snimkom.
Prijeđite na 8. korak ako ne trebate 
promijeniti parametre.
Raspoložive radnje
4
Pritisnite gumb M. 
Pojavljuje se ekran za namještanje parametara. 
5
četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite parametar koji 
želite promijeniti.
Gumb m
Sprema pozadinsku snimku (samo kada su raspoloživi 
podaci). 
Gumb M
Prikazuje ekran za prilagođavanje parametara.
Gumb V/Y Primjenjuje digitalni pregled da pregleda pozadinsku 
snimku s primijenjenim efektom prilagođene snimke 
(samo kada snimate s tražilom).
Cancel
Cancel
Parameter Adj.
Parameter Adj.
MENU
INFO
Bright
Bright
OK
OK
OK
Check
Check
Cancel
Cancel
MENU
Saturation
Saturation
OK
OK
OK
Check
Check
K-30_OPM_CRO.book  Page 169  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM