Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
171
Postavke snimanja
5
6
Četverosmjernim upravljačem (45) prilagodite vrijednost 
parametara.
Možete provjeriti gustoću i nijansu radarskom kartom.
Raspoložive radnje
7
Pritisnite gumb 4. 
Ponovo se prikazuje ekran koji je bio prikazan u 3. koraku. 
8
Pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
Rezultat poprečne obrade razlikuje se ovisno o vremenu kada je snimka 
napravljena. Ako uzmete poprečno obrađenu snimku koju volite, možete 
spremiti postavke poprečne obrade primijenjene na tu snimku. Možete 
spremiti ukupno tri postavke poprečne obrade.
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) na prikazu pojedinačnih 
snimki u opciji snimanja.
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
Stražnji e-birač 
(S)
Prebacuje između [Sharpness] (Oštrina) i [Fine 
Sharpness] (Fina oštrina).
Gumb d
Vraća vrijednost prilagođavanja na zadanu postavku.
Možete promijeniti postavke i u izborniku [A Rec. Mode 1] (Opcija snimanja).
Spremanje postavki poprečne obrade napravljene snimke
K-30_OPM_CRO.book  Page 171  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM