Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
175
Postavke snimanja
5
7
Pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
• Možete promijeniti postavke i u izborniku [A Rec. Mode 1] (Opcija 
snimanja). 
• Odaberite [No Filter] (Bez filtra) u 3. koraku da završite snimanje digitalnim 
filtrom. 
• Možete primijeniti efekte digitalnog filtra na JPEG/RAW snimke i nakon 
snimanja u opciji pregleda (str.209).
• [Shading Level] (Stupanj sjene) za filtar aparata igračke i filtar sjenčanja ne 
mogu se provjeriti pregledom uživo.
K-30_OPM_CRO.book  Page 175  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM