Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
192
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Rad s funkcijama pregleda/uređivanja
Zadajte postavke povezane s pregledom i uređivanjem snimki na paleti 
opcija pregleda ili u izborniku [Q Playback] (Pregled).
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) u 
opciji pregleda jedne snimke da pozovete 
paletu opcije pregleda.
Možete prikazati paletu opcije pregleda čak i 
kada postoji stanka u filmu.
Za detaljne upute za rad s izbornicima pogledajte «Uporaba izbornika» (str.42). 
Stavke palete opcija pregleda
Exit
Exit
MENU
OK
OK
OK
Image Rotation
Image Rotation
Rotates captured images.
Rotates captured images.
Useful for image playback on
Useful for image playback on
TV and other display devices
TV and other display devices
K-30_OPM_CRO.book  Page 192  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM