Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
198
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
3
Odaberite snimke koje želite prikazati. 
Raspoložive radnje
4
Okrenite stražnji e-birač (S) udesno (prema y). 
Aparat se vraća na prikaz pojedinačnih snimki.
Možete promijeniti broj snimki prikazanih istodobno ili prikazati snimke po 
datumu snimanja.
1
Pritisnite gumb M u 1. koraku na str.197. 
Pojavljuje se ekran za odabir formata prikaza. 
2
Četverosmjernim upravljačem 
(2345) odaberite format 
prikaza. 
Prikaz minijatura 4/9/16/36/81
Prikazuju se ikone kao što su C i ? sa 
snimkama (osim na prikazu 81 
minijature).
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Pomiče okvir za odabir.
Gumb U/i
Briše odabrane snimke. (str.204)
Gumb 4
Prikazuje odabranu snimku u prikazu 
pojedinačnih snimki. 
Prikazuje prvu snimku iz odabrane mape u 
prikazu pojedinačnih snimki (na prikazu mapa). 
Promjena formata prikaza višestrukih snimki
Cancel
Cancel
MENU
9 Thumbnail Display
9 Thumbnail Display
OK
OK
OK
100-0010
100-0010
K-30_OPM_CRO.book  Page 198  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM