Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
202
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Možete okretati snimljene snimke za vrijeme pregleda.
Ako postavite aparat tako da sprema snimke s informacijama o okretanju 
u vrijeme snimanja, čak i ako snimate s aparatom u okomitom položaju, 
aktivira se senzor okomitog položaja i snimke se mogu pregledavati s 
točnim smjerom snimke.
Informacije o okretanju snimke možete promijeniti dolje opisanim 
postupkom.
1
Odaberite snimku koju želite okrenuti u prikazu pojedinačnih 
snimki i pritisnite četverosmjerni upravljač (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite s (Image 
Rotation (Okretanje snimke)) i pritisnite gumb 4.
Odabrana se slika okreće u stupnjevima od 90° i prikazuju se četiri 
minijature.
Okretanje snimki
• Kada je [19. Save Rotation Info] (Spremanje informacija o okretanju) u 
izborniku [A Custom Setting 3] (Prilagođena postavka) postavljen na [Off] 
(Isključeno), informacije o okretanju snimke ne spremaju se za vrijeme 
snimanja. 
• Kada uključite [Auto Image Rotation] (Automatsko okretanje snimki) (str.195) 
u izborniku [Q Playback 1] (Pregled), snimke s informacijama o okretanju 
automatski se okreću za vrijeme pregleda.
• Ne možete promijeniti informacije o okretanju snimke u sljedećim uvjetima.
• Snimka je zaštićena.
• Oznaka o okretanju snimke ne sprema se sa snimkom.
• Isključen je [Auto Image Rotation] (Automatsko okretanje snimki) (str.195) 
u izborniku [Q Playback 1] (Pregled).
• Ne možete okrenuti filmske datoteke.
K-30_OPM_CRO.book  Page 202  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM