Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
207
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Obrada snimki
Mijenja broj snimljenih piksela odabrane snimke i sprema snimku kao 
novu datoteku.
1
Odaberite snimku kojoj želite promijeniti veličinu u prikazu 
pojedinačnih snimki i pritisnite četverosmjerni upravljač (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite n 
(Resize (Promjena veličine)) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir snimljenih piksela.
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete broj 
snimljenih piksela i pritisnite gumb 
4
.
Možete odabrati jednu od veličina 
počevši od veličine za jedan stupanj 
manje od originalne snimke. 
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Save as] 
(Spremi kao) i pritisnite gumb 4.
Snimka promijenjene veličine spremljena je kao nova snimka.
Promjena broja snimljenih piksela 
(Promjena veličine)
• Možete promijeniti veličinu samo JPEG snimki snimljene ovim aparatom.
• Snimkama kojima ste ovim aparatom već promijenili veličinu na Z ili S 
ne možete promijeniti veličinu.
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 207  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM