Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
19
Prije uporabe aparata
1
Nazivi i funkcije radnih dijelova
* U drugoj je ilustraciji aparat prikazan bez poklopca za nosač bljeskalice F
K
 
i okulara F
R
.
Ako poklopci terminala nisu ispravno zatvoreni, otpornost aparata na prašinu 
i vodu neće postojati.
Lampica za
pristup kartici
Navoj za stativ
Svjetlo odgode
snimanja/prijamnik
daljinskog upravljača
Ogledalo
Pomoćna lampica
AF-a
Mikrofon
Monitor
Poklopac baterije
Nosač bljeskalice
Poklopac kartice
Držač trake
Indeks priključka
objektiva
(crvena točka)
Kontakti za 
informacije 
o objektivu
Zvučnik
Poklopac spojnoga 
kabela
AF spojka
Sklopka za 
otključavanje 
poklopca za 
baterije
Držač trake
Utor SD 
memorijske kartice
Poklopac terminala
Ugrađena 
bljeskalica
Priključak ulaza za
VIDEO/PC
Poluga za
namještanje
 dioptrije tražila
Terminal za 
otpuštanje kabela
Tražilo
Pokazatelj ravnine 
snimke
Poklopac terminala
K-30_OPM_CRO.book  Page 19  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM