Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
208
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Izrezuje samo željeni dio odabrane snimke i sprema ga kao novu snimku.
1
Odaberite snimku koju želite obrezati na prikazu pojedinačnih 
snimki i pritisnite četverosmjerni upravljač (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite 
o
(Cropping (Obrezivanje)) i pritisnite gumb 4.
Na ekranu se pojavljuje okvir za obrezivanje da odredite veličinu i položaj 
područja koje želite obrezati.
3
Odredite veličinu i položaj područja 
koje želite obrezati tako da 
upotrijebite okvir za obrezivanje.
Raspoložive radnje
Rezanje dijela snimke (Obrezivanje)
• Možete obrezati samo JPEG snimke snimljene ovim aparatom.
• Snimke kojima ste ovim aparatom već promijenili veličinu na Z ili S ne 
možete obrezati.
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Pomiče okvir za obrezivanje.
Stražnji e-birač (S)
Mijenja veličinu okvira za obrezivanje.
Gumb M
´
 Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Mijenja omjer aspekta. 
Okreće snimku iz -45° u +45°. 
Gumb m
Okreće okvir za obrezivanje u koracima 
od 90° (pojavljuje se samo kada možete 
okrenuti okvir za obrezivanje). 
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
INFO
K-30_OPM_CRO.book  Page 208  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM