Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
210
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
High Contrast 
(Visoki kontrast)
Povećava kontrast na 
snimci.
Intenzitet: od 1 do 5
Shading 
(Sjenčanje)
Kreira snimku sa 
zatamnjenim rubovima.
Vrsta sjene: 4 vrste
Stupanj sjene: od -3 do +3
Invert Color 
(Preokreni boju) Preokreće boje snimke.
OFF (ISKLJUČENO)/
ON (UKLJUČENO)
Color (Boja)
Dodaje filtar u boji snimci.
Boja: crvena/ljubičasta/plava/
tirkizna/zelena/žuta
Gustoća boje: svijetla/srednja/
tamna
Tone 
Expansion 
(Proširenje 
nijanse)
Kreira snimku s 
jedinstvenim kontrastom.
Low (Nisko)/Medium (Srednje)/
High (Visoko)
Sketch (Skica)
Kreira snimku koja izgleda 
kao da je nacrtana 
olovkom.
Kontrast: Low (Nisko)/Medium 
(Srednje)/High (Visoko)
Efekt grebanja: OFF 
(ISKLJUČENO)/ON 
(UKLJUČENO)
Water Color 
(Vodena boja)
Kreira snimku koja izgleda 
kao da je naslikana.
Intenzitet: Low (Nisko)/Medium 
(Srednje)/High (Visoko)
Gustoća: OFF (ISKLJUČENO)/
Low (Nisko)/Medium (Srednje)/
High (Visoko)
Pastel 
(Pastelna)
Kreira snimku koja izgleda 
kao da je nacrtana 
pastelom.
Low (Nisko)/Medium (Srednje)/
High (Visoko)
Posterization 
(Efekt obrisa)
Smanjuje nijansu snimke 
da stvori snimku koja 
izgleda kao da je nacrtana 
rukom.
Intenzitet: od 1 do 5
Naziv filtra
Efekt
Parametar
K-30_OPM_CRO.book  Page 210  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM